Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

e

Projekt: Digitalt geografiskt informationssystem för Siljansfors försökspark

e

2004-06-07

Karta Siljansfors försökspark

e

Ett projekt jag genomförde tillsammans med Ivan Clegg för SLU hösten 2002 som lärande i arbete.

Vid frågor om projektet, kontakta mig:

mailto Per Ljuden: tbr254z@tninet.se

Innehåll

Sammanfattning:

Resultat

Personliga reflektioner

e

Sammanfattning:

e

Liaperioden har omfattat elva veckor (v37 t.o.m. v48 2002). Projektet har varit uppdelat i två delar. Per Ljudén har arbetat med i första hand tre försöksytor, yta 9, 44 och 100 där han har försökt att i databas form beskriva dessa ända ner på trädnivå. Den andra delen har handlat om att skapa geometrin för parken, den delen har Ivan Clegg arbetat med.

De första fem veckorna har vi i stor utsträckning arbetat på egen hand. Per har försökt få databasen Siljansfors att fungera samt i möjligaste mån utifrån de data som har funnits tillgängliga mata in dessa. Inmatning har skett på två sätt, manuellt och genom att importera data. Ivan började sitt arbete genom att ta två vidareutbildnings kurser i det nya programmet ArcGIS 8 och det nya lagringsformatet, Geodatabase. Därefter blev det att samla och komplettera existerande geografisk data för parkens olika teman. Dessa lagrades i Geodatabas format och blev till en hierarkisk grund till kartorna. Även Per har genomfört en kurs från ESRI Campus, Migrating from ArcView 3.x to ArcView 8.

Ett antal tabeller i databasen Siljansfors saknar data p.g.a. att det helt enkelt inte har funnits tillgång till dessa uppgifter. Tabeller som saknar uppgifter är markvegetationstabellen, marktabellen, och ståndortstabellen samt beståndstabellen. Vad gäller beståndstabellen för beståndsdata så har vi fått filer med data från Stora Enso. Tabellen bestånd i databasen Siljansfors saknar dock data. En fristående databas för beståndsdata har skapats av Ivan Clegg. Det har skett efter en sammanställning av data erhållen från Stora Enso avseende bestånd, restriktioner och naturintressen. Det blev ett ingående möte hos Stora Enso där Per Ljudén, Ivan Clegg, Erik Temnerud och Storas Sören Karlsson kunde klargöra det nya informationutbytet

En hel del tid har lagts ner på att studera metadata begreppet. En fördjupning i hur volymen är framräknad under olika tidsperioder har skett. En fristående metadata tabell har skapats i databasen Siljansfors

Ett antal papperskartor blev under föregående LIA period inskannade. För försöksyta 44 avdelning 2 har Per med hjälp av ArcView tillägget Image Analysis rektifierat kartan från 1923 mot de DGPS punkter som fanns. Han har sedan skärmdigitaliserat alla träd och kopplat stamräkningsdata från databasen för olika revisioner mot tabellen i ArcView. Samma sak har också gjorts med provträdsdata från databasen.

Efter ungefär halva LIA tiden har vi samarbetat för att sammanföra våra två delar av projektet, databasen och geometrin. Tanken har hela tiden varit att skapa ett system för parken. Det beslutades att försöka få databasen så fullständig som möjligt i den delen som beskriver de olika försöken. Tabellen Försöksyta modifierades samt ett formulär skapades för inmatning. Christer Karlsson och Erik Temnerud har sedan fyllt tabellen försök. Vi har lagt samman vårt material och samlat allt i ett komplett och integrerat system.

Vi hade tillfället att besöka SFP parken en förmiddag under guidning av Christer Karlsson. Det blev en nyttig erfarenhet som gav en viss verklighetsförankring till det virtuella arbetet vi utfört.

Projektet har fullbordats i och med att vi ombads hålla en tvådagars konferens i ArcGIS 8 för personalen för Siljansfors försökspark, för personal från Jädraås försökspark utanför Gävle och andra inbjudna gäster . Det innebar omfattande förberedelser och arbetstid. Genom presentationer och teori varvat med praktiska övningar vid datorn kunde deltagarna få en introduktion till ämnet GIS, praktiska kunskaper i programmet ArcGIS 8 samt en detaljerad och djupgående inblick i det GIS systemet vi har utvecklat för Siljansfors försökspark. Av allt att döma blev det en mycket positiv respons och har väckt intresse för GIS och att vidare utveckla projektet.

Den sista tiden i projektet har ägnats åt en fullständig rapportering och dokumentering av det GIS system vi överlämnar till Siljansfors Försökspark.

e

Till Innehållsförteckning

e

e

Resultat

e

Vi kan konstatera att projekten inte enbart har klarat de uppsatta målen, utan överskridit dessa mål med råge. Resultatet är långt över förväntan av alla inblandade.

Ivan har arbetat uppifrån och ned främst med parkens olika geometriska data. Per har arbetat nedifrån och upp, främst med parkens attribut data. Resultatet är ett fungerande och komplett GIS system om än med begränsat innehåll vad avser statistisk data

Det är möjligt att presentera detaljerad information om tillväxtförhållandena och trädbeskrivandedata för enskilda träd inom bestånd.

Geografisk data har samlats i ArcGIS 8 geodatabasformat.

Information erhållen från Stora Enso har strukturerats på ett användbart sätt.

Sfp har fått tillgång till en digital, aktuell och gemensam parkkarta.

En del ’pärm’ data är nu tillgängligt via datorn. Datorlagringen har förenklats i och med att databaser skapats. Det nya Geodatabasformatet underlättar för säker back-up och för att undvika versionsproblem.

Sfp kan redovisa information, arbetsinstruktioner, resultat och opinion visuellt i kartform, i egen regi

Sfp har i och med det nya systemet en helt ny plattform för att dela information med markägaren Stora Enso. Detta bör underlätta för en högre säkerhet i förvaltningsarbetet.

Sfp har fått ett verktyg som kan producera diagram och rapporter från skoglig- och förvaltnings data.

Sfp har fått ett System som kan identifiera objekt i parken som uppfyller sökkriterier och kan vara behjälpligt i lokaliseringen av nya försök.

Systemet kan användas för att producera exkursionsmaterial.

Systemet kan utföra längd och areal beräkningar.

Personal vid Siljansfors och Jädraås Försöksparker har fått en grundläggande utbildning i GIS och systemets verktyg, ESRIs ArcGIS 8.

e

Till Innehållsförteckning

e

e

Personliga reflektioner

e

Projekttiden hos Siljansfors försökspark har varit intressant och lärorik.

Jag hade som målsättning att fördjupa mina kunskaper i GIS användning för skogliga tillämpningar, att utveckla mitt kunnande om databasteknik samt lära mig att bygga upp en fungerande relations databas. Dessa målsättningar tycker jag har uppnåtts. Jag ville också lära mig ArcGIS 8. Det hade varit önskvärt att få arbeta mer med ArcGIS 8 än vad som blev fallet, men tiden räckte tyvärr inte till..

Jag tycker att arbetet har varit meningsfullt och givande. De målsättningar som har satts upp har nåtts.

e

Till Innehållsförteckning

e

2004-06-05

e

e