Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

e

e

Projekt digital gravkarta Orsa församling

e

2004-05-28

Ett projekt jag genomförde för Orsa kyrkogårdsförvaltning vårterminen 2003 som lärande i arbete.

Vid frågor om projektet, kontakta mig:

mailto Per Ljuden: tbr254z@tninet.se

Innehåll

Bakgrund

Syfte och mål

Genomförande

Resultat

Personliga reflektioner

e

Bakgrund

e

Orsa församlings kyrkogårdsförvaltning har hand om skötseln av kyrkogårdarna i församlingen. Det finns en större kyrkogård med gravkapell belägen på Ön i Orsa och en mindre vid Orsa kyrka samt en kyrkogård i Skattungbyn. Dessutom finns det ett antal mindre så kallade finnmarkskyrkogårdar. Totalt finns det ca 4460 gravplatser.

De gravkartor som har använts tidigare har endast funnits i pappersformat. Projektet har gått ut på att överföra befintliga kartor till digitalt format.

e

Till Innehållsförteckning

e

Syfte och mål

e

Projektet syftade till att underlätta och effektivisera förvaltningen av kyrkogårdarna för Orsa församlings kyrkogårdsförvaltning.

Målsättningen med projektet var att skapa en komplett digital gravkarta över kyrkogårdarna i Orsa församling samt att om tiden medgav koppla kartan till befintligt gravregister.

e

Till Innehållsförteckning

e

Genomförande

e

Efter ett par inledande möten med handledare och uppdragsgivare togs de befintliga kartorna till Falun för skanning. Skanningen utfördes av företaget Arkitektkopia i Falun och levererades i TIFF format.

Koordinatsystem skapades i ArcView, rutnät bestående av punkter med 20 meters sida. Inpassning av de skannade kartorna mot rutnätet gjordes med hjälp av ArcView 8.2. En affin transformation användes.

En katalogstruktur enligt SWECO VBB standard för uppläggning av geogravdatabaser i shape skapades i ArcCatalog.

Skärmdigitalisering genomfördes i ArcView 8.2. SWECO VBB objektkoder användes vid digitaliseringen. Ett fält för klartext av objektkoderna skapades.

Originalkartorna över utbyggnaden av Orsa nya kyrkogård har inte gått att hitta därmed har kopior använts vid skanningen. Noggrannheten i digitaliseringen kan därmed vara sämre på denna del.

Programmet ArcExplorer 4.0 har laddats ner och installerats på kyrkogårdens dator.

Inmätning av nytillkomna gravar, minneslunden på Orsa nya kyrkogård, minneslunden på Skattunge kyrkogård samt asklunden vid Orsa kyrka har skett.

e

Till Innehållsförteckning

e

e

Resultat

e

En komplett digital karta över Orsa församlings kyrkogårdar har skapats, därmed har församlingen fått ett effektivt verktyg för att söka efter olika objekt inom kyrkogårdarna. Förvaltningen av kyrkogårdarna bör därmed underlättas och effektiviseras.

e

Karta Orsa nya kyrkogård

Fotografi av pappersutskrift av karta över Orsa nya kyrkogård

Avsikten från början var att om tiden medgav koppla kartan mot befintligt gravregister. Det har inte skett. Kyrkogårdsförvaltningens gravregister är utvecklat av företaget SoftIt. De håller på att utveckla möjligheter att koppla digital karta mot deras gravregister och i väntan på att det blir klart har det beslutats att inte göra någon koppling. Sökningar i kartan får därmed ske i två steg.

  1. Sökning i gravregister där man kan hitta information om kyrkogård, kvartersnummer och gravplatsnummer.
  2. Sökning i ArcExplorer utifrån ovan erhållna uppgifter.

e

Till Innehållsförteckning

e

e

Personliga reflektioner

e

Min målsättning inför Lia-perioden var att utveckla och fördjupa kunskaperna i att använda programvaran ArcGis 8 samt att lära mig att digitalisera en analog karta. Jag har fått mycket övning i att använda mig av ArcGis 8 i digitaliseringsarbete. Jag har även fått en hel del kunskap om hur man kan lösa olika problem som man kan stöta på i digitaliseringsarbetet. Handledningen från SWECO VBB genom Bo Dicksved har varit utomordentlig och jag vill tacka honom för mycket god och kunnig handledning.

Jag vill även tacka Leif Gustafsson, kyrkogårdsföreståndare Orsa församlings kyrkogårdsförvaltning, för att jag har fått genomföra min praktikperiod där.

Jag tycker att arbetet har varit intressant, meningsfullt och givande. De målsättningar som har satts upp har nåtts.

e

Till Innehållsförteckning

e

2004-06-05

e

e