Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Äldsta Skattelängderna

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

De äldsta urkunderna för Mora, som angår befolkningen i gemen, är skattelängderna från 1500-talet. Dessa har, efter Kammararkivets handlingar, sammanställts av Anders Pers och en del av det som rör Gopshus by redovisas här nedan. Det är dels den äldsta skattelängden för 1539, dels en tiondelängd för 1569 och dels uppskattningslängden för Älvsborgs lösen 1571.

Området för Mora socken var vid den här tiden, förutom Mora även Älvdalen, Venjan, Sollerön och Våmhus. Socknen var vidare skattemässigt indelad i sex delar, s.k. settungar, och Älvdalen utgjorde hela tiden en
settung av Mora socken. I övrigt skedde vissa förändringar i settungsindelningen.

Morkarla settung omfattar i äldsta längden bebyggelsen på västra älvstranden från och med Lisselby och Morkarlby till och med Gopshus. I senare skattelängder har även tillkommit Östnor och Kråkberg samt de försvunna småbyarna på ömse sidor om älven, nämligen Läde och Hökberg på Västra sidan om älven och Spjutmo, Björka och Sätra, nuvarande Säs, på östra sidan.

Den första skattelängden är från 1539, och skatten ifråga var en naturaskatt, som utgick i form av ekorrskinn. Sannolikt var detta den äldsta formen för kronoskatt härifrån bygden. Gråverken var ett ute i Europa eftersökt pälsverk, och det kunde levereras från denna bygd, innan ännu någon penningrörelse kommit till stånd. Lätt var det också att frakta långa vägar. Denna skatt kallades "skoghe skatt" och var i äldsta längden en kollektivskatt att betalas bondelagsvis, uppdelad på settungarna.

I denna längd förekommer uppdelningen i bondelag, med en bondelagsman i spetsen. Bondelagen bildade tydligen enheter, som skulle svara solidariskt för skatten till uppbördsmannen. För att enheterna, bondelagen, skulle bli möjligast jämngoda, sammansattes de av bönder med skiftande bärkraft, varvid man inte höll sig strängt till byn eller området. Bondelagen plockades ihop så, att bondelagsmannen skulle äga möjlighet att ta ut skattebeloppet, som i regel var lika för vart bondelag.

Morkarla Settung bestod av sju bondelag med var sin bondelagsman och 50 skattepliktiga bönder. Dessa skulle i skatt (gråskinn) erlägga 1 timber + 16 st skinn. 1 timber var lika med 40 skinn, alltså totalt 56 skinn. Skattskyldiga bönder från Gopshus som tillhörde Morkarla Settung var:

Erik Olss ij Gopshusse2 öre 2 peningar
Staffan Olss ibid. 4 örtugar
Lasse Olss ibid. 2 öre
lisle Erik Olss ibid. 2 öre 2 peningar
Per Benctss ij Gopshusse 3 1/2 örtugar
Arved Hal: Gopsshus2 öre 3 peningar
Nils Hal ibid.2 öre 3 peningar
Per Nilss ij Gopsshus4 örtugar
Per Benctss var även bondelagsman.

Dessa bondelag inom Morkarla Settung betalade i skatt 12 öre vardera utom det sjunde som slapp undan med endast 10 öre.

Utöver dessa skattepliktiga fanns det ytterligare två skattebetalare i Gopshus som tillhörde Elffvedall Settungh (Älvdalens Settung), nämligen:

Nils ij Gopshusse 18 peninger
Ingeborgh Mariett ij Gopsshusse18 peninger

 

Tiondelängden från 1569

I tiondelängden bestod uppbörden av korn som för övrigt troligen var det enda sädesslag som odlades vid den tiden.

Gåpzhus

Känge Jons 3 f. (fjärding)
Pilte Oluff 3 f.
M. Amussonz Marith3 spen (spann)
Erich 01son 1 trö
Måns Persson½ f.
Hans SvenssonÄr i Tuna
Oluff Persson1 span 2 trö
Jon Nilsson 1 trö
Sicku Oluff Ut på landet
dolle (?)
Oluff Ersson
Mickel Larsson1 f:r
Sven Larsson1 f:r
Jon Larsson Hemma hos far sin

 

UPPSKATTNINGSLÄNGDEN FÖR ÄLVSBORGS LÖSEN 1571

Detta var lösenpenning for Älvsborgs fästning och beskattningen var en tiondel av all lös egendom.

Ingen skatt hade varit så stor som denna. Den var en expropriation av enskild egendom för statens räkning så klar som någon. Värdering och uppbörd verkställdes här, liksom i andra socknar i denna trakt, av kyrkoherden. Värderingen var inte individuell, utan gick efter en generell taxa, enligt vilken en ko upptogs till 10 marks värde. Småkreaturen värderades i förhållande därtill. Egendomligt nog upptogs inga hästar. Betalningen skulle ske i hårt mynt. Uppbörden godtog tiondedelen i vikt av innehaft guld och silver, likaså av dalerstycken.

GapzHws

Oluff Jonssonn
Kopper (koppar)11/2 Ipd(lisspund)
Kiör (kor)5får 9
3 års ung: 1getter 8
2 års ung:1Löper 90 m.
peninger9m.
Jöns Larsson ibid.
Kopper½ lpdfår 6
Kiör 6 getter 6
Löper 78 m. 6 öre
Peninger 7 m. 7 öre
Johann Larssonn ibid.
Kopper1 lpdfår 5
Kiör4getter 5
Löper 60 m.
Peninger6 m.
Oluff Staffansson ibid.
Kopper½ lpd får 4
Kiör3getter 4
3 års ung:1Löper 48 m. 6 öre
peninger4 m. 7 öre 18 d:r
Oluff Erssonn ibid.
Kopper5 m.får 3
Kiör3getter 3
Löper 39 m. 3 öre
Peninger3 m. 71/2 öre
Johann Nillssonn ibid.
Kopper8 m.får 6
Kiör4getter 5
2 års ung:1Löper 59 m. 2 öre
peninger5m. 71/2 öre
Swenn Larssonn ibid.
Kopper5 m.får 4
Kiör3getter 4
3 års ung:1Löper 46 m. 7 öre
peninger4 m. 5 1/2 öre
Michill Larssonn ibid.
Kopperfår 2
Kiör4getter 2
Löper 45 m.
Peninger4 1/2 m.
Erich Oluffsonn ibid.
Kopper1 lpdfår 5
Kiör5getter 5
2 års ung:1Löper 72 m. 4 öre
peninger7m. 2 öre

Dessutom fanns det två skattepliktiga Gopshusbor förtecknade under Läde, nämligen:

Oluff Perssonn i Gapzhwss
Kopper2 lpdfår 6
Kiör5getter 7
3 års ung: 1
2 års ung: 1Löper 88 m. 6 öre
peninger8m. 7 öre
Marith änckia ibid.
Kopper3 lpd får 9
Kiör8 getter 9
2 års ung: 3 Löper 132m. 4 öre
peninger13m. 2 öre

Denna uppskattningslängd, som tillika var taxerings- och uppbördslängd, är av största intresse då den ger en god bild av byns ekonomiska förhållanden vid denna tid. Ser man till kreatursbeståndet för varje hushåll finner man att Gopshus låg något över Mora-områdets medeltal, medan däremot ingen i byn hade silver utan endast koppar.

Ovanstående längder säger oss sentida Gopshusbor åtminstone två saker. Dels talar de om att byn var väl utvecklad som sådan redan för omkring 450 år sedan och dels att den var större då än nu folkmängdsmässigt i förhållande till socknens övriga byar eller bebyggelseområden.

Nästa kapitel: Trolldomsprocesserna

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

2005-12-25

e