Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

Posten

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

Av gammalt har privatbrev befordrats endast genom tillfälliga bud, mest vänner och bekanta, som råkade ha ärenden till den trakt där mottagaren bodde. Övrig kommunikation, information och meddelanden sköttes av prästerskapet och myndigheternas lokala befattningshavare.

Det dröjde ända till 1831 innan Mora fick sitt första postkontor. Det var ett av länets två första postkontor norr om Falun. År 1863, i samband med att postverket inrättade en rad poststationer i landet, fick Älvdalen en sådan.

Gopshus fick fram till år 1900 sin post via Oxberg och Garberg. Posten kom från Mora till Garberg och vid en gård, som kallades "Dämban" nere vid älven mitt emot Oxberg, lämnades den post som skulle till Oxberg och Gopshus. Där hämtades den av en Oxbergsbo och sedan fick någon från Gopshus hämta byns post i Oxberg. Posttransporter utfördes två gånger i veckan. Det var inte endast ankommande post som följde den här rutinen utan det var naturligtvis även avgående.

Historien förtäljer för övrigt att det enda postrånet här i trakten förövades vid eller i närheten av "Dämban". Detta skedde troligen någon gång på 1800-talet.

År 1891 fick Oxberg en poststation av tredje klassen. Postföring med gående bud, som det hette, ombesörjdes två gånger i veckan i vardera riktningen mellan Oxbergs poststation och Garbergs skjutsstation.

När järnvägen Mora-Älvdalen öppnades år 1900 överfördes all posttjänst till denna och Gopshus fick egen poststation som var inrymd i stationshuset.

De första åren, under Mora-Vänerns järnvägstid, var det två manliga tjänster vid Gopshus järnvägsstation. Dels var det en som hade hand om stationens expeditionsgöromål samt posten och dels en som var underordnad denne och arbetade ute på järnvägslinjen.

Det var också två bostadslägenheter i stationshuset. Den mindre av dessa skulle bebos av banvakten. År 1909, då Gävle-Dala järnväg tog över banan, infördes andra rutiner. Då blev det en banvakt som skötte bansträckan och linjen och dennes fru hade hand om posten och järnvägsgöromålen på expeditionen.

På detta sätt pågick det till 1955 då järnvägsstationen lades ner och posten flyttades upp i byn. Den inrymdes i Karlströms gård, i folkmun kallad "Mati", och Mia Karlström blev poststationsföreståndare.

År 1969 avvecklades postanstalterna i både Gopshus och Oxberg och lantbrevbäring infördes. Denna utveckling av postservicen ansågs till en början i många fall som en tillbakagång, men i dag är nog de flesta nöjda.

När posten flyttades över till järnväg fick Garbergsborna sin poststation i Gopshus. Det var en försämring för dem som tidigare varit vana att få posten direkt till byn.

Vägen till poststationen i Gopshus var förutom lång även besvärlig och över den mellanliggande älven måste man ta sig med båt. Denna situation varade ända till 1926 då Garberg fick lantbrevbäring med varanannandagsutdelning.

Nästa kapitel: Byns telekommunikationer

Tillbaka till Innehållsförteckning

2006-03-19

e