Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Hem

Per
Musik
GIS
Aleksandra
Erik
Ju-Jutsu
Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

INLEDNING

 

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

Vad som föregått bosättningen i timrade bostäder och samlingen i byalag vet vi ingenting eller ganska litet, men från 1500-talet och framåt kan vi följa utvecklingen bättre.

Att Gopshus är en relativt gammal by vet vi med ganska stor säkerhet. Den äldsta skattelängden från 1559 utvisar att byn redan då var väl utvecklad som sådan. Många menar att trakterna kring Österdalälven varit föremål för tidig bebyggelse, betydligt tidigare än trakterna på sidan om älvdalen. I århundraden har människornas boplatser varit koncentrerade till vattendragens dalgångar.

Gopshus har aldrig varit någon stor by. Befolkningsutvecklingen har allt ifrån 1500-talet, bortsett från vissa svängningar, varit sakta stigande för att kulminera omkring eller något efter sista sekelskiftet. Under 1900-talets första decennier levde här omkring 200 personer för att efter 1950-talet börja en brant nedgång. Sedan något år har en återinflyttning börjat och nu finns det ett knappt 100-tal fast boende.

På grund av byns läge och topografi har denna aldrig varit någon utpräglad jordbruksby. Trots detta fanns här ända till för cirka 50 år sedan över 50 gårdar som hade kreatur. Idag finns ingen ko kvar och endast en arbetshäst.

Beroende.på det svåra försörjningsläget här i bygden förr i tiden, utvecklades nya försörjningsmöjligheter. De tider på året, när inte alla behövde hjälpa till på gården, gav man sig ut på försäljningsresor av handgjorda alster som förfärdigats under de långa vinterkvällarna. Detta blev upptakten till de sedermera vanliga arbets- och försaljningsresorna som företogs under mera ordnade former och till det som vi traditionellt kallar gårdfarihandel.

Gopshus by var länge isolerad från större orter på grund av dåliga kommunikationer. Vissa årstider var det särskilt besvärligt, speciellt vintertid då vädret kunde omöjliggöra varje kontakt med yttervärlden. Därför var det ett stort fall framåt kommunikationsmässigt när järnvägen här förbi byggdes. Likadant var det när landsvägen Mora-Oxberg kom till på 1950-talet.

Alla har väl förmodligen någon gång undrat över var namnet Gopshus kommer från. Ortsnamnforskaren Bror Lindén anser att bynamnet Gopshus hänför sig till utloppet av ådrag som västerifrån mynnar i Österdalälven. Namnet Gopshus innehåller ordet os, us som betyder åmynning. Som förled ingår ånamnet Gopal (d) ån- aldan. Det kommer av Golp- Galpald-, till ett ljud-härmande verb= norska dialekters golpa "rapa, spy, skrika kråkaktigt" respektive svenska dialekters galpa "skrika, skrala", åsyftande åns tidvis starkt och högljutt forsande nedre lopp. Skrivningen med -hus i Gopshus är alltså sekundär och beror på feltolkning.

Bynamnet Gopshus skulle med andra ord betyda den starkt och högljutt forsande åns mynning.

Nästa kapitel: Äldsta skattelängderna

Tillbaka till Innehållsförteckning

 

2005-12-25

e